Výzva nadácie

Výzva Nadácie Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom
Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na verejnoprospešné projekty jednotlivcov a skupín pre registrovaných sprostredkovateľov spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom a.s., v termíne od 11. apríla do 4. augusta 2019.
Nadácia podporí žiadosti, ktoré odporúča registrovaný sprostredkovateľ spoločnosti Universal maklérsky dom a.s.
Žiadosť musí obsahovať informácie o jednotlivcovi alebo skupine, ktorému má byť pomoc poskytnutá, jeho východiskovú situáciu, resp. dôvod prečo žiada o pomoc, požadovanú sumu a účel jej použitia.
O podporení, resp. nepodporení žiadosti rozhodne správna rada nadácie. O výsledkoch budú žiadatelia informovaní písomne. 


Čo podporí nadácia?
- Projekty zamerané na zvýšenie kvality života jednotlivcov a skupín so sociálnym a zdravotným znevýhodnením. Napr. financovanie kúpy zariadení, pomôcok a iných predmetov, ktoré si nemajú možnosť zabezpečiť bežným spôsobom. Nadácia si v prípade takýchto žiadostí vyhradzuje právo požadovať preukázanie oprávnenosti žiadostí a to preukázaním znevýhodnenej sociálnej a zdravotnej situácie.
- Projekty zamerané na ochranu a rozvoj životného prostredia. Napr. finančné príspevky na rekonštrukcie, vytvorenie alebo obnovu prostredia, ktoré slúži komunite sociálneho, školského, zdravotného zariadenia. V prípade takýchto projektov bude nadácia požadovať dodatočnú dokumentáciu, preukazujúcu oprávnenosť žiadosti (fotografie, projektovú dokumentáciu, rozpočet, ďalšie zdroje financovania a udržateľnosti).
- Projekty zamerané na podporu vzdelávania, kultúry a športu sociálne a zdravotne znevýhodnených jednotlivcov a skupín. Napr. finančné príspevky na poplatky za školné, kúpu školských alebo špeciálnych športových pomôcok.

Kto môže žiadať?
- Nadácia Keď potrebujete pomôcť Universal maklérsky dom, podporí jednotlivcov alebo skupiny so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením na základe žiadostí, ktoré odporúča registrovaný sprostredkovateľ spoločnosti Universal maklérsky dom a.s.  Sprostredkovateľ svojim odporúčaním projektu sa zaručuje za jeho oprávnenosť. V žiadosti zároveň uvedie dôvod prečo odporúčal žiadateľa.

Ako môže žiadať?
- Sprostredkovateľ spoločnosti Universal maklérsky dom a.s., dá riadne vyplniť žiadosť o poskytnutie príspevku potenciálnemu prijímateľovi pomoci (ďalej len žiadateľ) s uvedením osobného odporúčania prečo navrhuje, aby bola pomoc poskytnutá, vyplní žiadosť na intranete (bez vyplnenej žiadosti na intranete nebude žiadosť akceptovaná), v elektronickej podobe a vo vytlačenej podobe na adresu: Nadácia Keď potrebujte pomôcť, Universal maklérsky dom, Červeňova 18, 811 03 Bratislava.

Načo sa môžu použiť finančné prostriedky?
- Kúpa tovaru a služieb, ktorých cieľom je pomoc jednotlivcom a skupinám so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením.

Do kedy by sa mali použiť finančné prostriedky?
- Poskytnuté finančné prostriedky by sa mali použiť do 3 mesiacov od ich poukázania na účet prijímateľa na základe darovacej zmluvy. V prípade vecného daru bude dar poskytnutý do 30 dní od podpísania darovacej zmluvy.

Náležitosti žiadosti o poskytnutie podpory?
- Formulár žiadosti vyplnený žiadateľom a sprostredkovateľom, ktorý projekt odporúčal.
- U právnických osôb zriaďovaciu listinu, potvrdenie o pridelení IČO (kópie).

Ako sa bude rozhodovať?
- Správna rada nadácie rozhodne o poskytnutí finančnej pomoci na základe toho či projekt spĺňa verejnoprospešný účel a poslanie nadácie.

Výška príspevku?
- Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom prerozdelí vyzbieranú sumu za daný rok na jednotlivé projekty, pričom min. ani max. suma na jeden projekt nie je stanovená. 

Nadácia nepodporí:
- Projekty, ktorých žiadateľ a poskytovateľ je tá istá osoba.
- Projekty, ktoré nemajú verejnoprospešný charakter.
- Projekty, ktoré je možné financovať z iných zdrojov.

Aký je ďalší postup, ak je projekt schválený?
- Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom uzatvorí s prijímateľom finančnej pomoci darovaciu zmluvu. Po podpísaní a doručení zmluvy budú finančné prostriedky poukázané na účet prijímateľa, ktoré je povinný použiť a vyúčtovať do 3 mesiacov od podpísania zmluvy. V prípade, že prijímateľ pomoci nemá vlastný účet, nadácia mu poskytne vecný dar, ktorý pre neho kúpi a daruje na základe darovacej zmluvy.